PRO-Keskus Oy tiedottaa: Sanktiot

PRO-Keskus Oy on tiedottanut sanktioiden käyttöönotosta 29.6.2020 (Tiedote PRO-Keskus Oy:n sopimusliikennöitsijöille) ja 6.8.2020 (PRO-Keskus tiedottaa: uusien sopimusten käsittely elokuussa ja sanktioiden käyttöönotto).

Tiedotteiden ja liikennöitsijän ja PRO-Keskus Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti olemme lähettäneet elokuun aikana selkeästi vähäistä enemmän kyytien hylkäyksiä tehneille liikennöitsijöille selvityspyynnöt kyydeistä kieltäytymisistä.

Kunkin liikennöitsijän kohdalla teemme asiasta sanktiointipäätöksen 29.6.2020  tiedotteessa julkaistun sanktiotaulukon mukaisesti mikäli emme hyväksy selvitystä tai emme saa sitä.

 

Alla keskeiset kyydeistä kieltäytymiseen liittyvät sopimuksen kohdat.

Liikennöitsijä ja PRO-Keskus Oy:n välisessä sopimuksessa ”Alihankinta- ja kuljetussopimus sairausvakuutuslain perusteella korvattavien taksimatkojen tuottamisesta” on sovittu seuraavasti:

Kohta 4.2:

Palveluntuottaja sitoutuu vastaamaan kokonaisvastuullisesti Sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyistä Palveluntuottajan tehtävistä ja velvollisuuksista. Palvelunkuvauksessa on keltaisella yliviivauksella määritelty Palveluntuottajalle Palvelunkuvauksen nojalla kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet. Palveluntuottajan on hyväksyttävä PRO-Keskuksen tarjoama tämän Sopimuksen piiriin kuuluva yksittäinen kuljetustoimeksianto, mikäli (i) Palveluntuottajan ajoneuvo, jolle kuljetustoimeksiantoa tarjotaan, ei ole varattuna toiseen kuljetukseen kuljetustoimeksiannon tarjoamishetkenä siten, että Palveluntuottajalla olisi perusteltu syy olettaa, ettei ajoneuvo vapautuisi mahdollisesta kesken olevasta kuljetuksesta kuljetustoimeksiannon suorittamiseen kuljetustoimeksiannon aloitusajankohtaan mennessä tai (ii) Palveluntuottajalla ei ole sovittuna muuta kuljetustoimeksiantoa, jonka suorittaminen kävisi mahdottomaksi, mikäli Palveluntuottaja hyväksyisi uuden kuljetustoimeksiannon.

Kohta 8.6:

Liikennöitsijä on velvollinen luovuttamaan PRO-Keskukselle kaikki tiedot, jotka PRO-Keskus tarvitsee Kela-sopimuksen mukaisen palvelun toteuttamiseksi tai tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Kohta 8.13:

Liikennöitsijä sitoutuu raportoimaan kaikki Vakuutetuilta tulleet huomautukset Palvelun laadusta PRO-Keskukselle neljän (4) päivän kuluessa sekä vastaamaan reklamaatioihin seitsemän (7) päivän kuluessa.

Kohta 17.6:

Sopimussakko on 1 000 euroa seuraavan kaltaisissa palvelupoikkeamissa:

▪Palveluntuottajan toiminta on toistuvasti Sopimuksen, Palvelunkuvauksen ja/tai PRO-Keskuksen tai Kelan antamien ohjeiden vastaista.

▪Kuljetuksia on jäänyt toistuvasti suorittamatta tai niistä on kieltäydytty tai kuljetukset ovat tapahtuneet vastoin Palvelunkuvauksen ohjeistusta.

 

PRO-Keskus Oy